Wedstrijdreglement "Informazout Install Awards 2018”

Artikel 1: Organisatie en doel
Artikel 2: Deelname
Artikel 3: Prijzen
Artikel 4: Bepaling van de winnaars
Artikel 5: Opschorting of Annulering van de Wedstrijd
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Artikel 7: Privacy
Artikel 8: Aanvaarding
Artikel 9: Fotomateriaal
Artikel 10: Wetgeving en Rechtbank

 

Artikel 1: Organisatie en doel

De wedstrijd "Informazout Install Awards 2018" (hierna: "Wedstrijd") wordt georganiseerd door Informazout vzw, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel,  Dauwstraat 12, en met ondernemingsnummer 0429.048.024,  (hierna: “Informazout” of "Organisator").

De Wedstrijd beoogt installateurs van hoogrendementsketels op stookolie, en van hoogrendementsketels op stookolie gecombineerd met hernieuwbare energie, te belonen voor recente en state-of-the-art installaties bij hun eindklanten. 

Deelname aan de Wedstrijd is gratis.

Artikel 2: Deelname

2.1          Professionele installateurs

Iedere installateur aan wie het MazoutExpert-label werd toegekend, kan aan de Wedstrijd deelnemen.

Installateurs die nog geen MazoutExpert-label hebben, kunnen enkel deelnemen als zij het MazoutExpert-label hebben aangevraagd bij de Organisator.  Zij komen enkel in aanmerking om een prijs te winnen indien het MazoutExpert-label hen ten laatste op 31 december 2018 werd toegekend.

Om deel te kunnen nemen moet de geïnteresseerde installateur het inschrijvingsformulier op pro.informazout.be/nl/awards/info downloaden en zo volledig mogelijk invullen en indienen voor de installatie waarmee hij wil deelnemen aan de Wedstrijd.  De inhoud van het dossier en de wijze waarop het kan worden ingediend, worden uitgebreid toegelicht op het inschrijvingsformulier.

2.2          Eindklanten van de deelnemende installateurs

De eindklanten van de deelnemende installateurs nemen niet actief deel aan de Wedstrijd.

De eindklant bij wie een installateur een Award winnende installatie heeft geplaatst, zal door Informazout worden gecontacteerd, en heeft recht op een prijs als hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 3.2 van dit Wedstrijdreglement. 

2.3          Uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd

De volgende installateurs kunnen niet deelnemen aan de Wedstrijd:

 • (rechts)personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse band hebben met Informazout, Cedicol, Vinçotte, Deplasse Studiebureau, of met iedere andere onderneming die meewerkt aan de organisatie of verspreiding van de Wedstrijd;
 • (rechts) personen die een band hebben met werknemers (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen) van Informazout, Cedicol, Vinçotte, Deplasse Studiebureau, of van iedere andere onderneming die meewerkt aan de organisatie of verspreiding van de Wedstrijd.

De installateurs mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd met installaties die zijn uitgevoerd bij eindklanten die zich zelf in één van bovenvermelde situatie bevinden.

2.4          Periode binnen welke dossiers van deelnemende installaties moeten zijn ingediend

De deelnemers kunnen dossiers waarmee zij aan de Wedstrijd willen deelnemen, indienen bij de Organisator van 21 maart 2018 tot en met 31 december 2018 (ten laatste om 16.00 uur).  Dossiers die door de Organisator worden ontvangen na 31 december 2018 (16.00 uur), worden niet meer toegelaten tot de Wedstrijd. 

De dossiers die bestaan uit de zo compleet mogelijk ingevulde vragenlijst en begeleidend beeldmateriaal, kunnen als volgt worden ingediend:

2.5          Aantal dossiers (en taal) waarmee een deelnemende installateur mag deelnemen

Elke deelnemende installateur mag met meerdere installaties deelnemen aan de Wedstrijd. Voor elke installatie moet hij een afzonderlijk dossier indienen. De deelnemende installaties moeten zijn uitgevoerd op een adres in België.

De taal van een deelnemend dossier wordt bepaald door de taal van de plaats waar de (hoofd)vestiging van de installateur is gevestigd. De taal zal Nederlands zijn indien de (hoofd)vestiging zich in Vlaanderen bevindt, en Frans wanneer de (hoofd)vestiging in Wallonië ligt.  Voor installateurs die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd, in een faciliteitengemeente of  in één van de negen gemeentes van de Duitstalige Gemeenschap, kan de installateur kiezen tussen het Nederlands of het Frans.

Artikel 3: Prijzen

3.1          MazoutExperts

Er worden in totaal vier prijzen uitgereikt, met name vier reischeques met elk een waarde van 2.500 € (BTW incl.).  Die reischeques zullen 12 maanden geldig zijn.

 • Voor de categorie PERFORMANCE “hoogrendementsketels op stookolie”, wordt er een prijs toegekend aan één Nederlandstalig dossier en een prijs aan één Franstalig dossier.
 • Voor de categorie HYBRIDE “hoogrendementsketels op stookolie gecombineerd met hernieuwbare energie” wordt er ook een prijs toegekend aan één Nederlandstalig dossier en een prijs aan één Franstalig dossier.
 • Een deelnemende installateur kan maar één prijs winnen, ongeacht het aantal dossiers dat hij heeft ingediend en ongeacht de taal van het dossier.

3.2          Eindklanten van de winnende MazoutExperts

Aan elke eindklant bij wie een winnende installatie werd uitgevoerd en die aan Informazout zijn expliciete toestemming geeft voor gebruik van de winnende installatie in de vorm van een getuigenis in haar communicatie, wordt een waardebon voor 1.000 liter stookolie  toegekend. Die waardebon zal 10 maanden geldig zijn.

3.3          Niet omzetbare en niet-overdraagbare prijs

Geen enkele prijs kan in geld worden omgezet of worden geruild voor andere diensten of producten.

De prijzen zijn niet overdraagbaar aan een andere persoon, tenzij wanneer de winnende MazoutExpert een rechtspersoon is.  In dat geval kan de winnaar beslissen aan welke natuurlijke persoon de reischeque zal worden toegekend.

De stookolie gewonnen door een eindklant zal enkel worden geleverd op het adres van de winnende installatie.

Artikel 4: Bepaling van de winnaars

In de loop van de maand januari 2019, zullen alle volledige dossiers worden geanalyseerd en geëvalueerd door een professionele jury.

De beoordelingscriteria die de jury zal hanteren bij de selectie van de winnende MazoutExpert, zijn onder meer:

 • Volledigheid van het dossier
 • Correctheid en originaliteit van de voorgestelde oplossing of voorstel aan de eindklant
 • Technische vakkennis
 • Toepassing van nieuwe verwarmingstechnieken of de toepassingen van

hoogrendementstechniek op stookolie

 • Energiebesparende reflectie (bij renovatie)
 • Technische onderbouwing van het voorstel of de oplossing
 • Aangewende technieken of materialen
 • Kwaliteit en netheid van de uitgevoerde werken

De beoordelingscriteria die Informazout zal hanteren bij het toekennen van de prijs aan de eindklant zijn :

 • De MazoutExpert die zijn verwarmingsinstallatie plaatste, behaalde een Informazout Install Award
 • De eindklant aanvaardt de bepalingen rond de publicatie van zijn getuigenis en de verwerking van zijn persoonsgegevens door ondertekening van het document dat Informazout deze klant toestuurde.  

De jury zal vijf juryleden tellen.  De voorzitter en de secretaris zullen vertegenwoordigers zijn van de Organisator, en de drie andere leden zullen vertegenwoordigers zijn van respectievelijk Cedicol, Vinçotte en Depasse Studiebureau.

De winnende MazoutExperts zullen persoonlijk verwittigd worden door de Organisator.

De winnaars zullen worden bekend gemaakt op een plechtige uitreiking van de Informazout Install Awards 2018 in maart of april 2019. Om recht te hebben op zijn prijs, moet de MazoutExpert die als winnaar werd geselecteerd, aanwezig zijn op de plechtige uitreiking (in persoon of via een vertegenwoordiger).

Artikel 5: Opschorting of Annulering van de Wedstrijd

5.1.         De Organisator behoudt zich het recht voor dit Wedstrijdreglement te wijzigen. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor de Wedstrijd vervroegd af te sluiten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht of andere omstandigheden die dergelijke beslissing rechtvaardigen volgens de Organisator.

5.2.         Wanneer het Wedstrijdreglement wordt gewijzigd, of wanneer de Wedstrijd vervroegd wordt afgesloten, wordt opgeschort, gewijzigd of geannuleerd, zal de Organisator dit melden via de Informazout website, en zal hij alle deelnemers die al een inschrijvingsformulier voor deelname aan de Wedstrijd hebben ingediend, via een e-mail op de hoogte brengen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1.         Onder voorbehoud van zware of opzettelijke fout kan noch de Organisator, noch zijn personeel, noch derden waarop door de Organisator beroep wordt gedaan in het kader van de Wedstrijd, aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit of het gebruik van de prijzen en meer bepaald voor de relatie tussen de winnaar en de betrokken producent, leverancier of dienstverlener van de prijzen. Elke klacht met betrekking tot de kwaliteit of het gebruik van een prijs of de relatie tussen een winnaar en de betrokken producent, leverancier of dienstverlener moet rechtstreeks met die producent, leverancier of dienstverlener opgenomen worden.

6.2          Onder voorbehoud van zware of opzettelijke fout kan de Organisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen bij een deelnemer of bij een internetprovider, die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de deelnemer tot gevolg zouden hebben. Onder voorbehoud van zware of opzettelijke fout kan de Organisator nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongevallen van enigerlei aard die het gevolg zouden zijn van deelname aan de Wedstrijd of toekenning van een prijs.

6.3.         Noch de deelnemers,  noch enige andere derden kunnen aanspraak maken op enige schadevergoeding in de gevallen zoals bepaald in artikel 5 hierboven.

6.4          De winnaars betalen, in voorkomend geval, alle belastingen of andere bijdragen die zij aan de overheid zouden verschuldigd zijn met betrekking tot hun prijs en ontheffen de Organisator van alle verantwoordelijkheid ter zake.

Artikel 7: Privacy

Bij deelname aan de Wedstrijd door het indienen van het inschrijvingsformulier met het begeleidend beeldmateriaal, deelt de deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee die hemzelf betreffen, maar ook de eindklant. Het betreft namen van zaakvoerder en/of contactpersonen, het BTW-nummer, het al dan niet MazoutExpert zijn, naam van de eindklant, hun respectieve adressen, e-mail adressen en telefoonnummers.  Daarbij komt nog het technisch dossier, met foto’s, van de uitgevoerde installatie ten huize van de eindklant.

De deelnemers stemmen ermee in dat de Organisator hun persoonsgegevens, met inbegrip van de persoonsgerelateerde gegevens in het dossier dat wordt ingediend om deel te nemen aan de Wedstrijd (inclusief foto’s van de betreffende installatie) verwerkt en bijhoudt voor de hieronder vermelde verwerkingsdoeleinden.

Informazout verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd of vervangen,  en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) en de implementerende regelgeving.

De verwerkingsverantwoordelijke is: Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel

De verwerkingsdoeleinden waarvoor Informazout deze persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, de winnaars te bepalen, de mogelijkheid om met de deelnemers en hun eindklanten in contact te treden met betrekking tot hun deelname en/of winst, en in voorkomend geval om de prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.
 • Gebruik van namen en foto’s op de Informazout website, de Informazout blog, in nieuwsbrieven, in persberichten, in magazine en  aangekochte media (bijvoorbeeld particuliergerichte bouw-of renovatie websites (vb. Livios.be of maconstruction.be)).

  De rechtsgronden van de verwerking:  de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst).

Het gebruik van de foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld en van hun naam voor publicatie doeleinden na de uitreiking van de prijzen vind plaats op basis van artikel 6.1. (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (toestemming van de betrokkene) . De betrokkene heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken voor nog niet gepubliceerde publicaties.

Overmaken aan derden: indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de deelnemers en hun eindklanten worden gedeeld met partners en/of onderaannemers van de Organisator. De Organisator garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode: de persoonsgegevens verwerkt voor de organisatie van de Wedstrijd en de prijsuitreiking zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De persoonsgegevens die worden gebruikt voor publicatiedoeleinden zullen worden bewaard tot 31/12/2023 tenzij de betrokkene voor die datum zijn toestemming voor dergelijk gebruik intrekt.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens: de deelnemers en hun eindklanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen die (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hun betreffende persoonsgegevens.

De betrokkenen hebben ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van hun persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te richten aan: Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel, of een e-mail naar info@informazout.be. Bij deze brief of e-mail moet een kopie van de recto-zijde van de identiteitskaart van de betrokkene worden gevoegd.

De deelname van een deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt vóór het einde van de Wedstrijd, zal ongeldig worden verklaard en deze deelnemer kan niet in aanmerking komen voor een prijs.

Direct marketing: De deelnemers hebben het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van hun persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht: De deelnemers beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer / Gegevensbeschermingsautoriteit (vanaf 25 mei 2018)  (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -  commission@privacycommission.be).

Artikel 8: Aanvaarding

8.1.         Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt elke deelnemer van wie de installatie het voorwerp uitmaakt van een inschrijvingsformulier dit Wedstrijdreglement zonder enig voorbehoud en op onherroepelijke wijze.

8.2.         Er zal geen enkele communicatie worden gevoerd tussen de Organisator en de deelnemers m.b.t. de deelname aan deze Wedstrijd. Klachten met betrekking tot de Wedstrijd moeten schriftelijk ingediend worden binnen de 10 werkdagen volgend op de bekendmaking van de winnaar(s) bij: Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel.

8.3.         Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

Artikel 9: Fotomateriaal

De deelnemers mogen in hun deelnamedossier enkel foto’s gebruiken waarop zij het auteursrecht hebben, of waarvoor Informazout minstens het recht heeft gekregen van de derde die het auteursrecht heeft, om de foto’s te gebruiken voor deelname aan de Wedstrijd en voor de voorgenomen publicaties door de Organisator.

De deelnemers aanvaarden dat ze in communicaties van Informazout bij naam zullen worden vernoemd en geven de Organisator toestemming tot het nemen en/of gebruiken van foto’s van hun persoon en van de installaties voor gebruik op de Informazout website, de Informazout blog, in nieuwsbrieven, in persberichten, in magazine en  aangekochte media (bijvoorbeeld particuliergerichte bouw- of renovatiewebsites zoals Livios.be of maconstruction.be).

Artikel 10: Wetgeving en Rechtbank

10.1.       Dit Wedstrijdreglement, het verloop van de Wedstrijd en alle andere aspecten betreffende deze Wedstrijd zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

10.2.       De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van dit Wedstrijdreglement.

10.3.       Elke deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie van dit Wedstrijdreglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure te starten.