De wettelijke bepalingen voor het onderhoud per regio

Onderhoudsbesluit Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft in 2006 een besluit goedgekeurd die het nazicht en onderhoud van centrale stooktoestellen voor de verwarming en optioneel voor aanmaak van sanitair warm water regelt. Naast verwarmingsinstallaties op stookolie moeten toestellen op aardgas en vaste brandstoffen ook regelmatig onderhouden worden.

Onderhoud van bestaande installaties

Voor welke installaties?

Alle centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor verwarming en optioneel de aanmaak van sanitair warm water, zowel op gas, stookolie, als vaste brandstof. Elke gas- en stookolieketel, met een vermogen groter of gelijk aan 20 kW moet nu periodiek onderhouden worden. Dit onderhoud bestaat uit het reinigen van de schoorsteen en de ketel met een controle van de brander en de rookgassen. Elke ketel, zowel onder als boven 20 kW, met vaste brandstoffen zoals hout, houtpellets, kolen,... moet ook periodiek onderhouden worden.

Wanneer?

Installaties op stookolie en vaste brandstoffen moeten jaarlijks, een gasinstallatie moet om de 2 jaar een onderhoudsbeurt krijgen om de optimale werking te verzekeren. Deze kleine investering verlaagt uw verbruik en verlengt de levensduur van uw ketel en brander.

Door wie?

Het onderhoud moet gebeuren door een "erkend technicus".

Wat krijgt u?

Na elke onderhoudsbeurt zal de erkend technicus u een reinigingsattest en een verbrandingsattest afleveren.

De oplevering van nieuwe installaties:

Waarom?

Net zoals elektrische installaties moet ook de verwarmingsinstallatie gekeurd worden bij oplevering. Dit om na te zien of alle normen voor materialen en plaatsing gerespecteerd werden. Dit beschermt u als consument en biedt u de garantie voor een optimale werking.

Wanneer?

Alle nieuwe installaties werkend op vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen moeten gekeurd worden vooraleer ze in gebruik worden genomen. Dit is éénmalig. 

Door wie?

De plaatsing gebeurt best door een vakman, maar de keuring vóór ingebruikname moet toevertrouwd worden aan een erkend technicus. 

Wat krijgt u?

Na de keuring krijgt u een keuringsrapport als bewijs dat de installatie conform is en in gebruik mag genomen worden.

Verplichte verwarmingsaudit

De wetgever legt aan iedere exploitant van een verwarmingsinstallatie van 5 jaar of meer die bestaat uit één ketel ≤100 kW een verwarmingsaudit op die om de vijf jaar moet herhaald worden. 

De wetgever legt ook aan iedere exploitant van een verwarmingsinstallatie die bestaat uit meerdere ketels of met een vermogen > 100 kW een verwarmingsaudit op. Die verwarmingsaudit moet gebeuren om de 2 jaar voor een stookolie installatie en om de 4 jaar voor een gasinstallatie.

Waarom?

Naast een algemeen onderzoek van de staat van uw installatie zal de erkend technicus verwarmingsaudit u de nodige tips geven. Door deze tips te volgen geeft u uw installatie een verjongingskuur die moet leiden tot een optimale verbranding, lager verbruik en een langere levensduur.

Wanneer?

Voor een verwarmingsinstallatie van 5 jaar of meer die bestaat uit één ketel ≤100 kW moet de audit gebeuren vanaf dat de ketel 5 jaar oud is. De audit moet om de 5 jaar herhaald worden.

Voor een verwarmingsinstallatie die bestaat uit meerdere ketels of met een vermogen > 100 kW, moet de audit gebeuren om de 2 jaar voor een stookolie-installatie en om de 4 jaar voor een gasinstallatie. 

Door wie?

Bestaat uw installatie uit één ketel met een vermogen ≤ 100 kW dan  moet u een 'erkend technicus vloeibare brandstof of gasvormige brandstof' aanspreken. Voor een installatie bestaande uit meerdere ketels of voor ketels met een vermogen > 100 kW gebeurd dit door een erkend technicus verwarmingsaudit > 100 kW. 

Wat krijgt u?

De erkend technicus zal u een auditrapport bezorgen.

Controlebesluit Wallonië

De Waalse overheid heeft in 2009 een Besluit goedgekeurd dat de inspectie van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen en en/of de aanmaak van sanitair warm water met een buffervat regelt. Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste elementen (voor installaties < 400 kW) uit deze wetgeving.

Wanneer treedt dit besluit in werking en met welke overgangstermijnen?

Dit besluit is van kracht op 29/5/2009 en heft het KB van 6/1/1978 volledig op. De consument moet de controle attesten van zijn installatie 2 jaar bijhouden. Gastoestellen moeten ten laatste tegen 29/5/2013 hun eerste controle hebben ondergaan.

​Welke toestellen/brandstoffen vallen onder dit besluit?

Alle brandstoffen en cv verwarmingstoestellen met water, stoom of olie.

Welke frequentie van de inspectie?

Vaste brandstoffen: jaarlijks
Stookolie: jaarlijks
Gas: 3-jaarlijks indien het vermogen ≤ 100 kW en 2-jaarlijks indien het vermogen > 100 kW
Diagnostic approfondi: alle brandstoffen voor toestellen van 15 jaar of ouder met een vermogen >20kW bij elke periodieke inspectie tenzij er niets veranderd is aan de installatie of aan het warmteverlies van het gebouw. 

Introductie van het principe van ‘controle’,  ‘onderhoud’ en ‘diagnostic approfondi’

In tegenstelling tot het Vlaams gewest maakt het Waals gewest  een onderscheid tussen de ‘controle’ en het ‘onderhoud’.
De ‘controle’ (meten van de emissies en controle van de stookplaats –luchtaanvoer en schoorsteen): is verplicht en uit te voeren door een erkend technicus’. (voor de vaste brandstoffen, L: voor de vloeibare brandstoffen, G1 voor de atmosferische en premix gastoestellen en G2 voor de geblazen gasbranders). De ‘erkend technicus’ is ook de enige persoon die interventies mag doen op het verbrandingsgedeelte van een verwarmingstoestel.
Het ‘onderhoud’ is facultatief. Het is uit te voeren door een ‘erkend technicus’ in functie van de aanbevelingen van de fabrikant van het toestel of de gebruiksomstandigheden.
De ‘daignostic approfondi’ : voor  installaties (alle brandstoffen) van 15 jaar of ouder met een vermogen >20kW, uit te voeren door personen met een erkenning type 1 (één toestel kleiner of gelijk aan 100 kW) of type 2 (voor toestellen groter dan 100kW of meerdere toestellen in cascade). 

Andere nieuwigheden

- Nieuwe installaties worden voorlopig opgeleverd door de erkend technicus die de eerste inbedrijfsname doet en definitief door ‘derde’ persoon (met de kwalitificatie ‘erkend technicus’). De plaatsing, oplevering en inbedrijfsname door een erkend technicus: is verplicht. 

- De eigenaar van een CV installatie is verantwoordelijk voor de goede en veilige werking ervan.
- Een niet conforme installatie moet binnen de 5 maanden in orde gebracht worden. Als na 5 maanden ze nog steeds niet-conform is, mag ze nog maximum 3 maand werken voor zover we in de winterperiode zijn, dat het om een woning gaat en er geen gevaar is voor de bewoners.
- Meettoestellen moeten vanaf 29/5/2011 voldoen aan de Europese norm 50379-1. Elektronische apparatuur met print van de resultaten is dus vereist. 
- Alle activiteiten uit dit besluit moeten geregistreerd worden en kunnen voorgelegd worden aan de overheid.
- De erkenningen van de technici zijn steeds gekoppeld aan een examen, niet altijd aan een verplichting tot opleiding. Een eenmalig dossierrecht van 165€ (geïndexeerd) wordt ingevoerd. De hernieuwing van de erkenning is verplicht binnen de 5 jaar.

Onderhoudsbesluit Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 2010 een Besluit goedgekeurd dat de controle van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen en/of de aanmaak van sanitair warm water regelt. Deze onderhoudswetgeving is van toepassing vanaf 1 januari 2011.

Er zijn drie verplichtingen voorzien in dit besluit :
 1. Controle
 2. Oplevering van nieuwe installaties
 3. De diagnose van installaties
 
1. De controle van een stookolie-installatie moet jaarlijks gebeuren en deze van gas moet driejaarlijks uitgevoerd worden. Deze controle bestaat uit het reinigen van de ketel en schoorsteen, vervolgens moet de installatie gecontroleerd worden op het punt van veiligheid, met name of de ventilatie en de rookgasafvoer op een correcte manier gebeurt. Op het vlak van milieu is er eveneens een controle voorzien van kwaliteit van de rookgassen. Als alles in orde is, zal u een attest van periodieke controle ontvangen, moesten er problemen vastgesteld worden, zal het ook op dit document genoteerd worden waarvan in dat geval ook nog een kopie opgestuurd wordt naar het BIM. De persoon die deze controle mag uitvoeren is de “erkend verwarmingsketeltechnicus”, type L voor stookolie, type G1 en G2 voor gas, afhankelijk van het soort toestel.
 2. Als U een nieuwe installatie plaatst, moet deze voldoen aan verschillende eisen, zoals ventilatie en rookgasafvoer, isolatie van leidingen,...Al deze parameters moeten gecontroleerd worden door een “erkend verwarmingsinstallateur” indien uw installatie slechts één ketel bevat waarvan het vermogen kleiner iof gelijk is aan 100 kW; voor de grotere vermogens of meerdere ketels moet u beroep doen op een “erkend EPB verwarmingsadviseur”.
3. Het zijn ook dezelfde personen die een diagnose gaan uitvoeren. Een diagnose is een volledige analyse van de verwarmingsinstallatie, dus niet enkel de ketel. Deze analyse gaat u een dieper inzicht geven in de efficiëntie op energetisch gebied van de verwarming en er volgt eveneens een advies waar er eventueel kan verbeterd worden. Deze audit moet u laten uitvoeren indien uw ketel een vermogen heeft groter dan 20 kW en ouder is dan 15 jaar.